ผู้บังคับบัญชาท่านปัจจุบัน :

พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา

ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวย่อ : บก.ปคม.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ANTI TRAFFICKING IN PERSONS DIVISION

สายด่วน HOTLINE : 1191

อีเมล : atpdpolice@gmail.com

ประวัติ

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

1. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2548 ตั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี

2. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 7 ก.ย.2552 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.) รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ทั่วราชอาณาจักร

2.) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับแรงงานและการจัดระเบียบสังคม และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

3.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ 22 ม.ค.2557 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2557) เปลี่ยนชื่อจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็น กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ, กองกำกับการ 1 – 6 และกลุ่มงานสอบสวน

รายชื่อผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชา

1. พล.ต.ต.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง พ.ศ.2548 - 2550

2. พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ พ.ศ.2550 – 2551

3. พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร พ.ศ.2551

4. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย พ.ศ.2551 – 2554

5. พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ พ.ศ.2554 – 2556

6. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ พ.ศ.2556 – 2557

7. พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง พ.ศ.2557 – 2558

8. พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง พ.ศ.2558 – 2561

9. พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา พ.ศ.2561 - 2563

10.พล.ต.ต.สยาม บุญสม พ.ศ.2563 - 2564

11.พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ พ.ศ.2564 - 2565

12.พล.ต.ต.ศารุติ แขวงโสภา พ.ศ.2565-ปัจจุบัน

***********************************************************